Säännöt                        

Koti / Home

      

 

 

Suomen Texel yhdistyksen säännöt  

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Texel yhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Loimaan kunta  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

1.    Toimia texel-kasvattajien ja –jalostajien valtakunnallisena yhdyssiteenä 

2.    Edistää tavoitteellista ja valvottua texel-aineksen puhdasrotujalostustyön ja vastuullisen eläinkaupan yleisiä edellytyksiä

3.    Avustaa yhteistyössä lammastilaneuvonnan kanssa Suomen Lammasyhdistys r.y.:tä ja sen  Jalostusvaliokuntaa texel-rodun tarkkailu- ja jalostustyössä

4.    Edistää tiedon lisääntymistä texel-rodun edellytyksistä ja mahdollisuuksista 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

   1.    Pitää yhteyksiä ja tekee aloitteita maatalouden tutkimuslaitoksiin, tuottajajärjestöön, lammaskerhoihin, muihin rotuyhdistyksiin ja alan yrityksiin

   2.    Luo yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja texel-kasvattajiin

3.    Harjoittaa tiedotustoimintaa

·        jäsenille jäsentiedotteiden muodossa; sähköpostirinki ja kirjeet

·        muille mm. internet kotisivujen avulla

4.    Osallistuu mahdollisuuksien mukaan texel-kasvatusta esitteleviin ja edistäviin maatalous- ja karjanäyttelyihin sekä kilpailuihin

5.    Järjestää alaan kuuluvia retkeilyjä jäsenilleen ja vastaavanlaisia tilaisuuksia toiminnan kehittämiseksi ja esittelemiseksi

6.    Osallistuu aktiivisesti eri yhteyksissä tapahtuvaan keskusteluun lammastaloudesta, mm Lammas ja Vuohi-lehti, Maaseudun Tulevaisuus-lehti jne. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa välitöntä taloudellista etua sen jäsenille    

Toimintansa tukemiseksi yhdistys 

Kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksun ja uusilta jäseniltä liittymismaksun. 

Maksujen markkamääristä päättää vuosikokous. 

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräyksiä ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden omistuksessa on merkittävästi puhdasrotuisia texel-lampaita. Katraiden tulee olla mukana scrapie- sekä maedi-visna-ohjelmissa, lammastarkkailussa ja jäseneksi liittyvän tulee hyväksyä yhdistyksen tavoitteet ja säännöt.  

Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen periaatteita ja toimintaa tukevia henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut texel-kasvatuksen edistämiseksi. Kunniajäsenet eivät ole velvoitettuja maksamaan jäsenmaksua. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme muuta varsinaista jäsentä sekä  kaksi varajäsentä. 

Hallitukseen voidaan valita vain texel-katraan omistaja tai texel-katraan omistavan yhteisön palveluksessa oleva henkilö. 

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja muiden varsinaisten jäsenten hallituskauden pituus/jäsen on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puheenjohtaja ja yksi jäsen. Ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Varajäsenet valitaan vuosittain. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan  sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

7. Hallituksen tehtävänä on 

· Hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan

· Hoitaa ja vastata yhdistyksen rahavaroista ja muusta omaisuudesta

· Vastata yhdistyksen tileistä sekä esittää ne vuoden toiminnasta laaditun kertomuksen kanssa tilintarkastajille viimeistään syyskuun loppuun mennessä

· Esittää vuosikokoukselle talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvaa vuotta varten

· Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

· Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat  puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kumpikin yksin. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.    

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

10. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi valtuuttaa toisen henkilön käyttämään äänivaltaansa. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. 

12. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

10. määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään yhdistyksen varat Suomen Lammasyhdistys r.y.:lle.  (rn 150 117) 

14. Muuten noudatetaan yhdistyksistä voimassa olevan lain määräyksiä